Mediace

Ačkoliv většina spolupracujících advokátek Advokátní kanceláře Klára Samková, s.r.o., absolvovala mediační výcvik, žádná z nich není zapsanou mediátorkou. Přesto advokátky na požádání mediaci zprostředkovávají. Je možno říci, že při současném stavu justice je mediace rozhodně levnější, a především rychlejší způsob, jak vyřešit své problémy. Výhodou je, že při mediaci můžete vyřešit veškeré problémy tak říkajíc „z jedné vody načisto“. Poměrně častým úkazem je, že rozhádané strany přijdou s jedním zadáním, ale odcházení s vyřešenými problémy i v oblastech zcela jiných. V průběhu mediace také často dochází k pozoruhodným zjištěním, na příklad si jsou – zejména v rodinných a sousedských sporech – najednou strany schopny říci, kdo ve skutečnosti za spory stojí. Obvykle to bývá nějaký „popichovač“, který jedné ze stran sporu zneužívá a využívá pro naplnění nějakých svých vlastních potřeb. A dokonce ani zneužívaná strana si toho nemusí být vědoma – prostě během mediace může dojít i k „zázračnému“ odhalení...  Mediátor se může vašim problémům skutečně věnovat a jít do hloubky. Každý (tedy skoro) soudce vám řekne, že je „příběh nezajímá“. Mediátora naopak příběh zajímá, protože v něm je skryt problém a téměř pravidelně i jeho řešení.

V České republice se využívá tak zvané facilitativní mediace – jedná se o nejrozšířenější metodu, kdy mediátor neradí, nevymýšlí řešení, stranám nepředkládá argumenty ke změně pozice. Klienti – rozhádané strany – mají pod dohledem mediátora přijít k řešení svého problému samy. V České republice to je jediný přístup, který je vyžadován – a dovolen – zapsaným mediátorům.

Pokud mediaci zvažujete, měli byste si položit tyto otázky:

1) Lze v této věci uzavřít smír – soudní dohodu?

Pokud zní otázka ne, tak vám mediace nemá co nabídnout.

2) Existují nějaká další řízení (spory), mezi stejnými stranami, které mohou ovlivnit tuto mediaci?

Těžko dojdete k dohodě v jedné věci, když spousta dalších „ran“ zůstane nezhojena

3) Hrají ve vašem sporu důležitou roli emoce?

Jestliže ano, pak je mediace jednoznačně pro vás! Protože vašimi emocemi se soud skutečně, ale skutečně zabývat nebude – a přitom emocionálně přijatá rozhodnutí mohou mít na váš spor úplně zásadní vliv...

4) Je pro některou stranu důležitá satisfakce?

Pamatujte, že k mediaci můžete přistoupit i v případech žalob na ochranu osobnosti. Soudní jednání je veřejné a může přinést jedné ze stran uspokojení – satisfakci – ovšem u vědomí toho se druhá strana bude o to intenzivněji bránit! A konec sporu je v nedohlednu... V případě mediace se obě strany mohou domluvit na přijatelném textu omluvy či prohlášení a domluvit se i na způsobu uveřejnění vzájemně odsouhlaseného textu.

5) Podporují mediaci vaši advokáti?

Teď jdeme do rizika, že se naše upozornění nebude líbit České advokátní komoře... ale jestliže vaši advokáti jsou proti mediaci, tak by vám měli velmi důkladně vysvětlit, proč nepovažují mediaci za vhodnou... 

Pamatujte přitom na jedno:

Mediace může vést pouze k takové dohodě, která NENÍ V ROZPORU SE ZÁKONEM. Jestliže jedna strana sporu porušuje zákon a tento zákon nedává možnost, aby se strany samy rozhodly, jak věc řešit (jedná se o tak zvanou kogentní právní úpravu), nemůžete se mediací dohodnout, že budete zákon porušovat „jen trošku“.  Pokud půjdete do mediace s tím, že si vymůžete ústupek za hranou zákona, nemůžete uspět.

V případě, že máte o tento druh řešení sporu zájem, a to prakticky v jakékoliv oblasti konfliktů, je vám naše kancelář k službám.