Ceník našich právních služeb

Ceník našich právních služeb - informace pro nové klienty: 

Ujednání o ceně vychází ze smluvní odměny z hodinové sazby, která je rozlišena podle jednotlivých členů advokátní kanceláře takto: 

JUDr. Klára Samková, Ph.D. 4.000,- Kč/hod. 
další právníci 3.200,- Kč/hod.
právní asistenti 1.800,- Kč/hod. 
administrativní úkony    800,- Kč/hod. 

K těmto platbám se připočítává 21% DPH

V těchto platbách jsou obsaženy veškeré paušální náklady a všechny náklady vyjma soudních a správních poplatků a eventuálního cestovného. Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování právních služeb.

PRVNÍ KONZULTACE: je placena v hotovosti po skončení jejich jednání. O konzultaci a každém dalším jednání se sepisuje úřední záznam, jehož vzor je ZDE. Klient obdrží od právníka fotokopii úředního záznamu.

Další postup: je obvykle takový, že pokud advokát převezme právní zastoupení, dohodne si s klientem další schůzku, na kterou připraví k podpisu smlouvu o právním zastupování a plnou moc.

Návrh smlouvy o právním zastupování se obvykle vykoresponduje s klientem e-mailem. Vzor smlouvy o právním zastupování je k náhledu ZDE (FO - spotřebitelská), ZDE (FO - podnikatelská) a ZDE (PO). Klient je povinen složit zálohu, která obvykle činí 25.000,- Kč + 21 % DPH, tedy celkem 30.250,- Kč. Záloha se skládá na základě podpisu smlouvy o právním zastupování a při vystavení zálohové faktury.

SLOŽITÉ PŘÍPADY: Ve věci stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva nebo Ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu České republiky je obvyklou základní zálohou částka 50.000,- Kč + 21 % DPH, tedy celkem 60.500,- Kč.

Kancelář nepřebírá právní zastupování na základě podílové odměny z vyhraného případu.

Vyúčtovávání je prováděno měsíčně, nedohodne-li se klient s advokátem jinak. V případě Vašeho úspěchu ponese část nákladů na Vaše zastupování protistrana. Jak velká část to bude, určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Advokátní kancelář je plátcem DPH, která je v současné době ve výši 21 %. Těchto 21 % není zahrnuto v odměně advokáta.

Všichni právníci jsou pojištěni z odpovědnosti za škodu, kterou by mohli případně způsobit svému klientovi svým nedbalým jednáním. Znamená to, že jestliže právník zanedbá svoji práci tak, že poškodí zájmy svého klienta, vzniklou škodu uhradí klientovi pojišťovna advokáta.